فروشگاه خیلی خاص از سال ۱۳۹۶ ، شروع به کار کرده است

مدیر و صاحب امتیاز این فروشگاه امیر شخلو میباشد