رله کنترل بار برنا الکترونیک ۶۰ آمپری سه فازover load-borna-60


رله كنترل بار برنا الکترونیک 50 آمپری سه فاز

  • تغذیه 220 ولت تابلویی