رله کنترل بار برنا الکترونیک ۵۰ آمپری سه فازover load-borna-50


رله كنترل بار برنا الکترونیک 50 آمپری سه فاز

  • تغذیه 220 ولت تابلویی